Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, ook wel bekend als de L.C.E.N., brengen wij de gebruikers en bezoekers van de website: canyon-corte.com op de hoogte van de volgende informatie:

UITGEVER

De website canyon-corte.com is exclusief eigendom van SAS MADAME AGNES DONNET, die het publiceert.

MADAME AGNES DONNET
SAS met een kapitaal van 0 €Tel: +33 960 370 842

2 PL PAOLI 20250 CORTE
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Bastia A 424 699 528 onder het nummer 42469952800032

Intracommunautair btw-nummer: FR07424699528
E-mailadres: info@altipiani.fr

Publicatie-directeur: AGNES DONNET
Neem contact op met de publicatie-directeur: info@altipiani.fr

HOSTING

De website wordt gehost door Infomaniak Infomaniak Network SA, Rue Eugène Marziano 25, 1227 Genève

BESCHRIJVING VAN DE GEBODEN DIENSTEN

De website canyon-corte.com heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. De eigenaar van de website streeft ernaar om op de website canyon-corte.com zo nauwkeur w mogelijk informatie te verstrekken. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onjuistheden en lacunes in de bijwerking, hetzij door hemzelf of door derden die hem deze informatie verstrekken. Alle informatie op de website canyon-corte.com wordt verstrekt als indicatieve informatie, is niet uitputtend en kan onderhevig zijn aan veranderingen. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen sinds de publicatie.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN INBREUKEN

De eigenaar van de website is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, waaronder teksten, afbeeldingen, graphics, logo’s, pictogrammen, geluiden, software, enz. Elke reproductie, voorstelling, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de website, ongeacht het middel of proces dat wordt gebruikt, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, die kan worden aangevraagd via e-mail: info@altipiani.fr. Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een van de elementen ervan zal worden beschouwd als inbreuk en zal worden vervolgd volgens de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

HYPERTEKSTLINKS EN COOKIES

De website canyon-corte.com bevat een aantal hypertextlinks naar andere websites (partners, informatie, enz.) met toestemming van de eigenaar van de website. De eigenaar van de website heeft echter geen mogelijkheid om de inhoud van de bezochte websites te controleren en wijst daarom elke verantwoordelijkheid af voor eventuele risico’s van illegale inhoud. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat tijdens bezoeken aan de website canyon-corte.com een of meer cookies automatisch op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat geen identificatie van de gebruiker mogelijk maakt, maar informatie registreert over de navigatie van een computer op een website. De verkregen gegevens hebben tot doel de navigatie op de website te vergemakkelijken en verschillende meetstatistieken mogelijk te maken. De instellingen van de browsersoftware kunnen aangeven dat er cookies aanwezig zijn en indien nodig de mogelijkheid bieden om deze te weigeren zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. Het weigeren van de installatie van een cookie kan leiden tot het onvermogen om toegang te krijgen tot bepaalde dien sten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren: in Internet Explorer: klik op het tabblad ‘Tools’ / ‘Internet Options’. Klik op het tabblad ‘Privacy’ en selecteer ‘Alle cookies blokkeren’. Bevestig met ‘OK’. In Netscape: klik op het tabblad ‘Edit’ / ‘Preferences’. Klik op ‘Advanced’ en selecteer ‘Cookies uitschakelen’. Bevestig met ‘OK’.

BESCHERMING VAN GOEDEREN EN PERSONEN – BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met of gebruikmaakt van de bovengenoemde website: canyon-corte.com. In Frankrijk worden persoonlijke gegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de website canyon-corte.com verzamelt de eigenaar van de website alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de levering van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie op eigen initiatief, met name bij het invoeren ervan. Aan de gebruiker van de website canyon-corte.com wordt duidelijk aangegeven of het verstrekken van deze informatie al dan niet verplicht is. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om deze rechten uit te oefenen, kan de gebruiker een verzoek indienen bij canyon-corte.com per e-mail: e-mailadres van de webmaster, of door een schriftelijk en ondertekend verzoek te doen, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met de handtekening van de eigenaar van het document, waarbij het adres wordt vermeld waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website canyon-corte.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gep ubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, verkocht of op enige andere drager aan derden verstrekt. Alleen in het geval van overname van de website canyon-corte.com door de eigenaar van de website en zijn rechten, kan de overdracht van deze informatie aan de mogelijke koper plaatsvinden, die op zijn beurt gebonden zal zijn aan dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruikers van de website canyon-corte.com.

De website canyon-corte.com voldoet aan de AVG, zie ons AVG-beleid https://canyon-corte.com/politique-de-confidentialite.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 ter omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.